'topcor 58/1.4'에 해당되는 글 3건

  1. ...* 2011.06.28
  2. ...* 2011.06.28
  3. ...* 2010.11.15

...*

from Small Format 2011. 6. 28. 19:28


topcon re super / re auto topcor 58mm 1:1.4 / kodak e100vs / 20110626 / 통영

- 분홍 자전거 


댓글을 달아 주세요

...*

from Small Format 2011. 6. 28. 19:25


topcon re super / re auto topcor 58mm 1:1.4 / fuji bw /  20110626 / 통영
agfa rodinal 1:100 / 22도 / 16분

- 새
- 날아 오르다 


댓글을 달아 주세요

...*

from Small Format 2010. 11. 15. 11:52

canon eos 55 / auto topcor 58mm 1:1.4 / fuji reala / 20101114 / 집


댓글을 달아 주세요