'lrgb'에 해당되는 글 10건

  1. m44 2013.05.16
  2. m13 2013.05.14
  3. m81 2013.05.13
  4. m27 2013.05.11
  5. m13 2013.05.11
  6. m45 2013.05.10
  7. m33 2013.05.10
  8. leo trio 2013.05.10
  9. m97 m108 2013.05.10
  10. ngc2403 2013.05.10

m44

from Astro 2013. 5. 16. 16:33- canon fd 400mm 1:2.8L (F5.6)

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 3m x 6 1:1, RGB : 2m x 3  2:2

- Temp : -25도

- 2005.04.13.


- messier 44, praesepe cluster.

댓글을 달아 주세요

m13

from Astro 2013. 5. 14. 11:57
- canon fd 400mm 1:2.8L (F5.6)

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 3m x 9 1:1, RGB : 1m x 3  2:2

- Temp : -35도

- 2005.01.09.

댓글을 달아 주세요

m81

from Astro 2013. 5. 13. 11:48- takahashi mt-160

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 10m x 10,  RGB : 10m x3  2:2

- Temp : -20도

- 2005.11.03.

댓글을 달아 주세요

m27

from Astro 2013. 5. 11. 15:06- takahashi mt-160

- sbig st-2000xm

- idas lps p-2 filter

- L(+R)RGB : L : 3m + 5m + 10m x 4 1 + R : 20m 1:1,  RGB : 10m  2:2

- Temp : -15도

- 2005.06.01.


댓글을 달아 주세요

m13

from Astro 2013. 5. 11. 14:15- takahashi mt-160

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 10m x 6 + 5m x 1 1:1, RB : 5m x 2 G : 5m x 3 2:2

- Temp : -30도

- 2006.03.23

댓글을 달아 주세요

m45

from Astro 2013. 5. 10. 16:06- Takahashi sky90

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 10m x 4 1:1, RGB : 5m x 2  2:2 : 4cut mosaic

- Temp : -30도

- 2006.01.22.

댓글을 달아 주세요

m33

from Astro 2013. 5. 10. 15:57- Takahashi sky90

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 10m x 4 1:1, RGB : 5m x 2  2:2

- Temp : -30도

- 2006.01.21.

댓글을 달아 주세요

leo trio

from Astro 2013. 5. 10. 15:42- Takahashi sky90

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 5m x 14 1:1, RGB : 3m x 4  2:2

- Temp : -30도

- 2006.01.22.

댓글을 달아 주세요

m97 m108

from Astro 2013. 5. 10. 15:30- Takahashi sky90

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 10m x 1 + 5m 6 1:1, RGB : 3m  2:2

- Temp : -30도

- 2006.01.22.


- 다작한다고 노출 적게 주니 결과물이 이모냥이지;;;

댓글을 달아 주세요

ngc2403

from Astro 2013. 5. 10. 15:22- Takahashi mt-160

- sbig st-2000xm

- LRGB : L : 10m x 4 1:1, RGB : 3m 2:2

- Temp : -30도

- 2006.01.26.


- 노출 시간이 너무 적어서 볼품없다.

댓글을 달아 주세요